Black Ribbon

คุณจรัส เขมสมิทธิ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมลงนาม พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบการจัดการ ISO 14001 / มอก. 18001 / ISO 50001 / มอก. 17025 (ISO / IEC 17025) ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม